CAM İYONOMER SİMANLARIN (CİS) POSTERİOR BÖLGEDE DAİMİ RESTORATİF MATERYAL OLARAK-KULLANIMI-

Sevil Gürgan

ARKA DİŞLERİN RESTORASTONUNDA CAM İYONOMER SİMANLAR

Estetiğe verilen önemin artması ve minimal girişimsel dişhekimliği yaklaşımın benimsenmesi, anterior bölgede olduğu kadar, posterior bölgede de tedavi planlamasına önemli düzeyde yön vermektedir. Bu nedenle, son yıllarda posterior bölgedeki lezyonların direkt yöntemlerle restorasyonlarında; tek seansta uygulama, estetik, preparasyon sırasında diş dokularını korumaya olanak tanıma, işlemin kısa sürmesi, indirek yöntemlere kıyasla ucuz olma gibi üstünlükleri nedeniyle genellikle posterior kompozitler tercih edilmektedir.
Cam İyonomer Simanlar (CİS) ise, posterior bölgedeki lezyonların konservatif olarak restorasyonunda kompozitlere alternatif olarak kullanılabilen materyallerdir. CİS’ lar, doğal diş dokusuna benzer termal genleşme katsayısına sahip olma, diş dokularına fizikokimyasal adezyon, florür salma, biyo uyumluluk, düşük büzülme, kenar sızıntısının az olması, restorasyon kenarlarında çürük önleyici özellik gösterme ve komşu proksimal çürükte remineralizasyonu artırma gibi avantajlara sahiptirler.
Son yıllarda CİS ların fiziksel özelliklerinin geliştirilmesiyle parelel olarak, posterior bölgede kompozit rezinlere alternatif olabileceği ileri sürülen ve I., II. ve V. sınıf kavitelerin daimi restorasyonunda kullanılmak üzere tasarlanan, yeni bir CIS restoratif sistem (EQUIA; GC Tokyo, Japonya) piyasaya sürülmüştür., Vita A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3 ve C4 renklerine sahip yüksek visköziteli bir CİS ile ışıkla polimerize olabilen, nano-dolduruculu, self adeziv bir yüzey örtücüden oluşan EQUIA restoratif sistemin başarısı, Dental Advisor tarafından onaylandıktan sonra (Dental Advisor, December 2007, 24/10), kullanımı yaygınlaşmıştır.
Bugüne kadar literatürde, EQUIA restoratif sistemin mekanik ve fiziksel özellikleri ile ilgili birçok in vitro çalışma olmasına rağmen, klinik başarılarını gösteren az sayıda çalışma mevcuttur.
Bu sunumda, CİS ların yapıları, özellikleri, günümüze değin geçirmiş oldukları değişimler, kullanım endikasyonları, posterior bölgede kullanımları, bu bölgede kullanılan yeni bir CİS’in tanıtılması, bu sistemin uygulanım prosedürleri ve bu sistemle ilgili klinik çalışmalar güncel bilgiler ışığında tartışılacaktır.
C.E. Credits: 1 CE
Release date: Monday, April 4, 2016
Expiration date: Thursday, April 4, 2019